Zásady práce s Vašimi údajmi

Kontaktné informácie:
Tatranská Štrba 1169
059 41

IČO: 36 478 881
IČ DPH: SK 2020016625
Tel.: +421 905 900 118
e-mail: info@ingresso.sk

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach ingresso.sk, ingresso.cz.

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).


I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s
Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného
formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne
číslo, adresa doručenia tovaru, mesto/obec, krajina.

Z akého dôvodu?
Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s vašou objednávkou tovaru a služieb.

Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania našich služieb, alebo počas doby platnosti zmluvy, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky tovaru, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu
Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, štát. V prípade fakturácie na firmu: IČO, DIČ, IČ DPH, názov firmy, sídlo firmy.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania našich služieb, alebo počas doby platnosti zmluvy, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky tovaru, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


C. Newsletter (komerčná komunikácia)
Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
10 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@ingresso.sk


II. Kto sa k údajom dostane?
Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo
iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s
chodom nášho e-shopu. Sú to:
• prevádzkovateľ e-shopovej platformy ingresso (spoločnosť Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., so
sídlom Štrba – Tatranská Štrba 1169, 059 41, Slovenská republika, IČO: 364 788 81,
zapísaná na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13416/P
• spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Stolárstvo u Kunaja, s.r.o)
• spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (Stolárstvo u Kunaja, s.r.o)

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.


III. Čo by ste ďalej mali vedieť
V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@ingresso.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 905 900 118.


IV. Používanie súborov cookies
Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
• Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad
prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto
kategória cookies sa nedá zakázať.
• Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet
návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám
zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko
nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
• Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu
a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto
súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.


V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.


Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo sa obrátiť na súd.


Tieto zásady sú účinné od 01. 01. 2023