Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Stolárstvo u Kunaja, s.r.o, sídlo Štrba –
Tatranská Štrba 1169, 059 41, IČO: 364 788 81, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13416/P, a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej
stránke www.ingresso.sk Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru
objednaného prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@ingresso.sk
Tel. číslo: +421 905 900 118
Číslo účtu: SK04 7500 0000 0040 0706 2990
Korešpondenčná adresa: Tatranská Štrba 1169, 059 41 Tatranská Štrba

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým,
že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne
zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci,
na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej
len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní
kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.


2. Definície a pojmy
1. Kúpna zmluva – je zmluva, kde na jednej strane je dodávateľ a na strane druhej spotrebiteľ zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.
2. Tovar – všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu, alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.
3. Kupujúci – rozumie sa ním fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
5. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.


3. Spôsoby uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva sa uzatvára v nasledujúcich formách:
- Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára (konfigurátora) na internetovej stránke Predávajúceho www.ingresso.sk
- telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho do troch pracovných dní po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@ingresso.sk.

Podstatné náležitosti elektronickej objednávky sú:
- Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa)
- Kód objednávaného tovaru resp. presný popis tovaru
- Množstvo objednávaného tovaru
- Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho)
- Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
- Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných
formulárov. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že
kupujúci zabudol svoje prístupové heslo, alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných
osôb bez pričinenia predávajúceho.


4. Dodanie tovaru
Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu. Dodacie termíny sú informatívne, o presnom termíne doručenia bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky .

Dodacia doba začína plynúť dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacie lehoty sú udané pri daných dverách. Zmena dodacej doby podľa tohto bodu sa nepovažuje za omeškanie na strane predávajúceho.

Pokiaľ si kupujúci praje doručiť tovar na inú adresu ako je adresa objednávateľa, je povinný túto informáciu uviesť v objednávkovom formulári prípadne poznámke objednávky.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar v plnom rozsahu, chýbajúci tovar bude doručený kupujúcemu hneď po jeho obdržaní na sklad predávajúceho a kupujúci bude o tejto skutočnosti vopred informovaný. Ak chýbajúci tovar nebude možné dodať, spoločnosť Stolárstvo u Kunaja s.r.o. bezodkladne informuje kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe (vrátenie peňazí kupujúcemu do 15 dní v plnom rozsahu,

Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení ceny uvedenej na faktúre. Prevzatím tovaru zodpovedá za prípadné škody kupujúci, alebo prvý prepravca.

Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom – kuriér: Doručenie prostredníctvom spoločnosti Stolárstvo u Kunaja s.r.o. Cena dopravy je v rámci celého Slovenska grátis.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v predajni s povereným pracovníkom Predávajúceho) spísať "Zápis o škode na zásielke". Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a viditeľné porušenie či poškodenie balenia tovaru nebudú akceptované.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje, alebo vyplnil registračný formulár chybne.


Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby doručenia produktu:
Kuriér: kupujúci bude o termíne vopred telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu informovaný. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar na dohovorenom mieste, bude povinný uhradiť náklady na ďalšiu dopravu, ktorú urči predajca podľa km od sídla firmy a dodacej adresy objednávateľa.

Osobný odber na odbernom mieste spoločnosti Stolárstvo u Kunaja s.r.o. v čase od pondelka do piatku od 07:00 - 15:30 hod. Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať do 5 pracovných dní. Za každý omeškaný deň mu bude účtované skladné a to vo výške 5 €. Kupujúci je povinný si pri preberaní tovar dôkladne skontrolovať.


V prípade, že si kupujúci po uplynutí 2 mesiacov odo dňa objednávky neprevezme objednaný tovar, predávajúci má právo voľne nakladať s daným tovarom a zároveň kupujúcemu zaniká právo na jeho odber, alebo náhradu.

Všetky farby a fotky na e-shope sú ilustračné, pre reálne vzory farieb navštívte prosím showroom v sídle spoločnosti Stolárstvo u Kunaja s.r.o.

V cene tovaru nie je zahrnutá cena montáže.

Dvere sú dodávané podľa normy STN 74 6481 v súlade so zákonom. V prípade montáže na kovovú zárubňu, si treba riadne premerať zárubňu. Je možné, že pri montáži dverí sa budú musieť prispôsobiť pánty na pôvodnej zárubni.


5. Cena tovaru a platobné podmienky
Cena tovaru je platná v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava a montáž.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov, alebo dodávateľov tovaru. Všetky zmeny cien uvedie predajca na svojej internetovej stránke v aktuálnom cenníku. O zmene cien tovaru sa bude možné informovať aj v spoločnosti Stolárstvo u Kunaja s.r.o. prípadne na emailovej adrese: info@ingresso.sk.

Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

V internetovom obchode www.ingresso.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu bankovým prevodom a to:
Na účet Predávajúceho č. SK04 7500 0000 0040 0706 2990, vedení v ČSOB banke – objednávka bude akceptovaná až po pripísaní platby na účet Predávajúceho. Číslo objednávky je zároveň aj variabilným symbolom. Ak nebude platba pripísaná na účet Predávajúceho do 5 pracovných dní, bude objednávka zrušená. Ak sa Kupujúci omešká s platbou za dodaný tovar, Predávajúci má právo od neho žiadať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% /deň z dlžnej sumy.


6. Stornovanie objednávky
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade takejto situácie bude Kupujúci ihneď informovaný. S Predávajúcim sa dohodnú o ďalšom postupe. Ak k tejto dohode nedôjde, bude Kupujúcemu vrátená výška kúpnej ceny do 15 pracovných dní.

Ustanovenia upravujúce odstúpenie od zmluvy určené výlučne Spotrebiteľovi:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak v tejto lehote Spotrebiteľ odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je povinný to v odstúpení uviesť. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (e-mailom, písomnou zásielkou), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Spotrebiteľa a Predávajúceho, a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a zodpovednosť Kupujucého.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle obchodného zákonníka č. 102/2014 §7 ods. 6 písmeno c., ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar bol vyrobený na mieru alebo je daný tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Ustanovenia upravujúce odstúpenie od zmluvy určené výlučne pre Objednávateľ:
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spoločnosť Stolárstvo u Kunaja s.r.o. poruší opakovaným spôsobom povinnosti stanovené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.


7. Záručná doba
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.


8. Reklamácia
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť do 7 kalendárnych dní Predávajúceho, pričom je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu k chybám dodaného tovaru.

V prípade reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi počtom na dodacom liste a počtom dodaného tovaru) bude chýbajúci tovar Kupujúcemu dodaný v najbližšom možnom termíne.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru, ktoré vzniknú počas používania tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi resp. nanovo zadať do výroby. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na výrobu, prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.


9. Ochrana osobných údajov
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoréumožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.


10. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho prečítal,
oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky zmeny týchto VOP písomne oznámi umiestnením na internetovej stránke.


11. Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy medzi spoločnosťou Stolárstvo u Kunaja s.r.o. a Kupujúcim sa spravujú normami práva Slovenskej republiky.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné predovšetkým vzájomnou dohodou oboch strán podľa týchto VOP, rozhodne príslušný súd.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023.


V Tatranskej Štrbe